Elite-Company Futbalovy turnaj - 2. februara
  • Facebook
  • RSS

Elite Company logo

Študentská spoločnosť Elite COMPANY, sídli na ulici Komenského 2 v budove strednej priemyselnej školy v Košiciach. Študentská spoločnosť je súčasťou výučby predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorá je súčasťou projektu vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o.
Poskytuje mladým ľudom nadštandardné ekonomické vzdelanie prostredníctvom rôznych projektov, teda aj formou študentských spoločností. Cieľom projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky. Študenti by mali okrem poznatkov z ekonomiky získať aj praktické skúsenosti v oblasti podnikania. Zároveň viacerí z nich budú mať jedinečnú šancu preveriť si svoje schopnosti a predpoklady pre manažérske činnosti.
Spoločnosť bude svoju ponuku výrobkov a služieb orientovať hlavne na trh rovesníkov – spolužiakov, a na najbližšie okolie školy /zamestnanci, rodičia atď./ Najdôležitejším kritériom úspešnosti – ako každej reálnej firmy – zostáva efektívnosť, t. j. dosiahnutie zisku.

Študentská spoločnosť bola založená s cieľom podpory školy v školskom roku 2011/2012. Zámerom spoločnosti bude pokračovať v aktivitách študentov podobne ako u predchádzajúcich študentských spoločností. Zdokonaliť služby pre školu ako aj študentov školy v rámci školských a mimoškolských akcií a výchovnej činnosti.

Študentská spoločnosť Elite COMPANY, š.s. vznikla 16. septembra 2011 na pôde SPŠ, Komenského 2, Košice ako študentská spoločnosť, ktorá simuluje činnosť akciovej spoločnosti. Študentská spoločnosť Elite COMPANY, š.s. je založená na dobu určitú, najneskôr do 15.5.2011.

Založenie a fungovanie študentskej spoločnosti je plne v kompetencii študentov aplikovanej ekonómie pri SPŠ, Komenského 2 v Košiciach, ktorí uzatvorili Zmluvu o združení podľa Občianskeho zákonníka § 829. Zmluva bola riadne zaregistrovaná v JA SR. Od toho okamihu začali študenti s prípravou ustanovujúceho valného zhromaždenia, keďže simulujú činnosť akciovej spoločnosti. Zvolili si 5-členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom firmy.